PROFESSIONALISERINGSAANBOD

VOORTGEZET ONDERWIJS

Met de ik-wij-het benadering en de kernkwadranten van Daniel Ofman als uitgangspunt verzorgen wij een professionaliseringsaanbod gericht op het onderwijs.

Deze aanpak biedt scholen een gemeenschappelijk referentiekader om kwaliteiten in kaart te brengen, een taal om er woorden aan te geven én instrumenten om ze tot bloei te laten komen.

Van samen werken naar samenwerken


Inleiding

Met de ik-wij-het benadering en de kernkwadranten van Daniel Ofman als uitgangspunt verzorgen wij een professionaliseringsaanbod gericht op het onderwijs. Deze aanpak biedt scholen een gemeenschappelijk referentiekader om kwaliteiten in kaart te brengen, een taal om er woorden aan te geven én instrumenten om ze tot bloei te laten komen.De visie, de ontwikkelingsfase en de wensen van de school staan altijd centraal. Samen met de opdrachtgever maken we het programma op maat (een co-creatie dus). De Core Quality App, waarmee je eenvoudig een zelfonderzoek kunt doen en kernkwadranten kunt bouwen, kan het leerproces ondersteunen. Ook kan Daniel Ofman als inspirator of sparringpartner een bijdrage leveren.


Kennismakingstraining ik-wij-het en kernkwadranten

In een basistraining van één of twee dagdelen maken leraren, mentoren en leerlingbegeleiders kennis met ik-wij-het en de kracht van kernkwadranten in het begeleiden en motiveren van leerlingen.


Train the Teacher

Voor leraren en leerlingbegeleiders met een coördinerende taak bieden wij een driedaagse training aan. De deelnemers ervaren diverse mogelijkheden om kernkwadranten te vormen, voor anderen inzichtelijk te maken en toe te passen in het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Na afloop krijgen de deelnemers een officiële educatieve licentie om te werken met het kernkwadrant en kunnen zij de opgedane ervaringen overbrengen binnen hun school. Hiervoor wordt materiaal van Core Quality Education kosteloos beschikbaar gesteld.


De samenwerking en verstandhouding binnen teams

In elk team is de onderlinge samenwerking en verstandhouding van belang om te komen tot concrete resultaten. Niet zelden zitten zichtbare en onzichtbare factoren – zoals verschillende rolopvattingen of onuitgesproken verwachtingen - een effectieve samenwerking behoorlijk in de weg. Tijdens reflectiebijeenkomsten maken we met behulp van de ik-wij-het benadering en kernkwadranten de samenwerking in het team bespreekbaar. Welke gezamenlijke doelen vragen de komende tijd om aandacht? Wat is nodig om deze doelstellingen van harte te onderschrijven en uit te dragen? Wat levert energie op, wat niet? Hoe kunnen we gebruik maken van ieders kwaliteiten om te komen tot een zo effectief mogelijke samenwerking?

Onze aanpak is toepasbaar op elk team binnen de school:


• Raad van toezicht

• Bestuur

• Directieteam

• Schoolleiding of managementteam

• Schoolteam

• Afdelingsteam, vakgroep, sectie, ondersteuningsteam

• Ondersteunende dienst


Een sterk mentoraat

De ‘kracht’ van het mentoraat wordt bepaald door drie factoren: de betrokkenheid en de kwaliteiten van de mentor (IK), een goede organisatie en een duidelijke structuur (HET) en een mentorenteam dat leert van en met elkaar (WIJ). In deze training komen alle drie de aspecten aan de orde.

De opzet van de training is afhankelijk van de startsituatie en de doelstellingen van de school (maatwerk). Voor mentoren die een stapje verder willen gaan en er niet voor terugdeinzen zich kwetsbaar op te stellen naar hun leerlingen en hun ouders toe, kunnen de volgende modules onderdeel uitmaken van het professionaliseringstraject:


• De begeleidingsdriehoek mentor-leerling-ouders

Deze module bestaat uit twee trainingsmiddagen. Elke mentor neemt tijdens de trainingsmiddagen een leerling en zijn ouders mee. De mentor, de leerling en zijn ouders maken tegelijkertijd kennis met ik-wij-het en de kracht van kernkwadranten. Aan deze module kunnen tegelijkertijd maximaal vier mentoren deelnemen.


• Intervisie

Deze module bestaat uit twee intervisiebijeenkomsten en het tussentijds bijwonen van elkaars gesprekken met leerlingen en ouders. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en besproken. In deze module werken we in twee- of drietallen, er kunnen tegelijkertijd 8-12 mentoren deelnemen.


• Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?

Op meerdere momenten in hun schoolloopbaan staan leerlingen voor belangrijke dilemma’s of keuzes. Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Het is een van de taken van de mentor om de leerlingen hierin te begeleiden. Deze module bestaat uit twee bijeenkomsten waarin we onderzoeken hoe de kwetsbaarheid van de mentor de leerlingen helpt om op zichzelf te reflecteren en hoe kernkwadranten leerlingen handvatten bieden voor het maken van (studie- en beroeps)keuzes. Na de eerste bijeenkomst bespreekt elke deelnemende mentor de vragen Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? in zijn mentorklas; tijdens de tweede bijeenkomst neemt elke mentor twee leerlingen mee om de lessen na te bespreken en te evalueren.Effectieve medezeggenschap

Elke school kent verschillende medezeggenschapsorganen. De kwaliteit van de onderlinge samenwerking – en de samenwerking met het bestuur of de directie – is van grote invloed op de resultaten die zij bereiken. Eén of twee reflectiebijeenkomsten zijn vaak voldoende om te komen tot duidelijke en door iedereen gedragen samenwerkingsafspraken. We kunnen ondersteuning bieden aan:

• GMR

• MR

• Deelraad

• Ouderraad of oudergeleding

• Personeelsraad of personeelsgeleding

• Leerlingenraad of leerlingengeleding


De positie van de leerlingenraad

Hoe kan de leerlingenraad zich actief positioneren als serieuze gesprekspartner van de schoolleiding? In een aantal bijeenkomsten krijgen de leden van de leerlingenraad inzicht in hun persoonlijke kernkwadranten en ervaren zij hoe zij hun kwaliteiten kunnen inzetten om de positie en de invloed van de leerlingenraad binnen de school te versterken.

Meer weten?

Bel of mail ons voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Bob Brinkhof

www.bobbrinkhof.nl

info@bobbrinkhof.nl

+31 (0) 6- 105 61 059

Albert Heemeijer

www.albertheemeijer.nl

info@heemeijer.com

+31 (0) 6-123 25 250
Bob Brinkhof is eigenaar van Bob Brinkhof, leiderschap en begeleiding in het onderwijs. Na een loopbaan als docent en schoolleider begeleidt hij scholen bij verander- en ontwikkeltrajecten.
Daniel Ofman is eigenaar van Core Quality International en werkt als managementcoach en consultant. Hij ontwikkelde het kernkwadrant en de ik-wij-het benadering.
Albert Heemeijer is eigenaar van Core Quality Education. Hij is trainer/coach en autoriseert professionals om ik-wij-het en de kern-kwadranten vakkundig in het onderwijs te gebruiken.

We zijn overtuigd van de ‘kracht’ van ik-wij-het en de kernkwadranten en willen graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan het onderwijs. Daniel als inspirator en supervisor, Albert als trainer/coach en Bob als trainer/coach, sparringpartner, procesbegeleider of adviseur. Daarom hebben we besloten onze verschillende dynamieken en kwaliteiten te bundelen.